Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...[1-1 ]
 1. Bauman Tomasz
  13-330 Biskupiec ul.Bielice 39
  tel. fax
  KRS: NIP: REGON: RHB:
  Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Klimko http://
  Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział: V Gospodarczy
  82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21
  tel. (89) 535-40-99 fax
  Sygnatura akt V GUp 48/18
  Data ogłoszenia upadłości 2018-09-06
  EKD: 95 konsument
  Paciorkowski Antoni paciorkowskia@portal-bankrut.pl http://www.portal-bankrut.pl/paciorkowskia.html

  W upadłości ogranizowany jest przetarg w dniu 2021-12-03
  Upadłość jest przeznaczona do sprzedaży w całości

  Tablica informacyjna upadłości
  Syndyk masy upadłości Marty Bauman i Tomasza Bauman osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału ½ Marty Bauman i udziału ½ Tomasza Bauman w niżej wymienionych nieruchomościach należących do upadłych:

  prawo własności nieruchomości zabudowanej obiektem stacji paliw wraz z częścią handlowo - restauracyjno - usługowo – biurową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i położoną w Bielicach na działce nr 256/4 o pow 1,2674 ha gmina Biskupiec pow. Nowe Miasto Lubawskie w woj. Warmińsko – Mazurskim. Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr EL1N/00022763/8 .


  prawo własności nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej nr 256/5 o powierzchni 1,1494 ha położonej w Bielicach , gmina Biskupiec pow. Nowe Miasto Lubawskie w woj. Warmińsko – Mazurskim. Dla nieruchomości gruntowej jest prowadzona KW nr EL1N/00022764/5,
  Księgi Wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
  Łączna wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 2.578.300,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta zł).
  Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić łącznie za cenę wywoławczą nie niższą niż 50% wartości oszacowania Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

  Pisemne oferty nabycia nieruchomości z ceną nie niższą niż 50% wartości oszacowania należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Bauman” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 02.12.2021 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 85 1090 2590 0000 0001 3637 1058.
  Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 03.12.2021 o godzinie 15,00 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego Kodeksu cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.

  Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
  Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. Od 9 do 16. 2. [ BIURO SYNDYKA ][1-1 ]